ขอแสดงความยินดี นายจรัฏฐ์ ปุณยอนันต์กิจ ได้คะแนนเต็มวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) จากการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปี 2565