ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC 2022