กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้สำหรับนักเรียน (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์

………
……….
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้สำหรับนักเรียน (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์