ศึกษาดูงาน และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

……….วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะครูชมรมค่ายอาสาก้อนดินของพ่อ งานเบญจวิถี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม วัดไร่ขิงพระอารามหลวง กลุ่มสืบป่านครปฐม ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้ ชมรมได้มอบเงินและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับให้นักเรียนในโรงเรียนพระดาบสฝึกซ่อม ตามรายดังนี้
……….1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 93 เครื่อง
……….2. เครื่องปรินเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง
……….3. เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง