ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
– ห้องเรียนพิเศษ English Program
– ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบคัดเลือก)
– ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
– ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
– ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทภายใน)
ประกาศสิ้นสุดสิทธิ์สำรอง (ประเภทภายใน)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ประเภทภายใน)
รายชื่อนักเรียนที่สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ประเภทภายใน)

แบบคำร้องขอดูผลคะแนน ปี 2565 (WORD) (PDF)