ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการตอบรับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

 

เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)..คลิกอ่าน