ประกาศ เรื่อง ผลการจัดลำดับคะแนนสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับการเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ลำดับคะแนนภาพรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ