เข้าพบ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อขอรับโอวาทในการจัดกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ณ ทำเนียบองคมนตรี 

วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) พร้อมด้วย ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ “ชุมนุมค่ายอาสาก้อนดินของพ่อ”  นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะครูผู้ก่อตั้งชุมชนค่ายอาสาก้อนดินของพ่อ และตัวแทนนักเรียน เข้าพบ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อขอรับโอวาทในการจัดกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ณ ทำเนียบองคมนตรี

วัตถุประสงค์ของชุมนุมค่ายอาสาก้อนดินของพ่อ

1. มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานด้านการส่งเสริม ศึกษา และต่อยอดแนวพระราชดำริโดยจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
2. ปลูกฝังให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม