สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน และครู เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

          วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน และครู เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

โดยมีรศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. และคุณสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ลงนามข้อตกลง เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ และพิจารณานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ สจล.

ทั้งนี้ รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งแต่ละคณะมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรา