โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเป็นศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเป็นศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย