รับรางวัลชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัดนครปฐม


วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครปฐม เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัด

ผลงานนักเรียน
    นายอภิชิน ศิลปชัย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ครูที่ปรึกษาผลงาน
   1. นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
   2. นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
   3. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์