รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด

.
.
       วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครปฐม เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ระดับจังหวัด
ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
    1. นายปาลทัต ปิ่นสุภา
    2. นายปัญญวัฒน์ สุขใจธรรม
    3. นายณัฐภูมิ ศรีพลอย
    4. นางสาวอรไพลิน สีวิชัย
    5. นางสาววิชชุลดา บุญศิลป์
    6. นางสาวลักขนางค์ โตเลิศลักษณ์
ครูที่ปรึกษาผลงาน
    1. นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
    2. นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
    3. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์