การประชุมหารือและรับฟังการชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้และนักเรียน

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธย) พร้อมด้วยนางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือและรับฟังการชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน โดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมเป็น FIBO-School Consortium การพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์