รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การคัดเลือก
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการเรียนดีเยี่ยม 3.90-4.00
ผลการเรียนดีเด่น 3.75-3.89
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม 3.75-4.00
ผลการเรียนดีเด่น 3.50-3.74