ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับพิจารณาบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ