ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บทเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Meet)

**ให้นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูผู้สอนให้ตรงตามตารางสอน
**กรณีระบบแจ้งเตือนว่ารหัสการประชุมไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนตรวจสอบว่า
ได้ log-in ด้วยอีเมลล์ที่ทางโรงเรียนออกให้