ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Data Cleansing and Preparation นักเรียนรายบุคคล


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Data Cleansing and Preparation นักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิศษแบบมีเงื่อนไข โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี