ตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เปิดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) วันแรก

        วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตรวจATK (Antigen test kit) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เปิดการเรียนการสอน
รูปแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) วันแรก และสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เป็นประจําทุกอาทิตย์