ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ปรับปรุงล่าสุด)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2564