ตรวจ ATK ผลการตรวจเป็นลบ 100%


วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนห้องเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน รูปแบบ On-Site โดยนักเรียนทั้งหมดที่มาเรียนตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน มีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) 100%  สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ให้การสนับสนุนชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อโควิด19  และได้รับการสนับสนุนการตรวจจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านสาลวัน