ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนักเรียนของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ในพระบรมมหาราชวัง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภายใน) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เอกสารแนบประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนปัจจุบัน) เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (คัดเลือกภายใน)...คลิกอ่าน
ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกภายใน…..คลิกอ่าน

บันทึกข้อความขอสละสิทธิ์ไม่เลือกแผน