แก้ไขเวลาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน เข็มที่ 2 ของนักเรียน ม.1,ม.2

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ม.1,ม.2  คลิกอ่าน

เอกสารแสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน แบบคัดกรองและใบยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนคลิกอ่าน

สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน
2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
3. เอกสารแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
4. ให้นักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม และติดตั้งลงทะเบียนให้เรียบร้อย และทำการประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเมื่อหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
5. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม
6. ขอความร่วมมือนักเรียนแต่งกายใส่ชุดพละ สวมรองเท้าหุ้มส้น
7. ให้นักเรียนเดินทางถึงหน่วยฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด (ผู้ปกครองสามารถรอด้านนอกอาคารได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้)

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 (บางส่วน), ม.5, ม.6 ให้นำนักเรียนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้น ถ้าท่านไม่นำนักเรียนมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน

แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน


แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน Google Map

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
16 พฤศจิกายน 2564