นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม