ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม Online ปีการศึกษา 2564

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนเลือกชุมนุม

QR-Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ชุมนุม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ตรวจสอบรายชื่อเเละเงื่อนไขของชุมนุม

  2. ลงทะเบียนออนไลน์พร้อมกัน วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.40-18.00 น.

  3. สแกน QR-Code เข้ากลุ่มไลน์ชุมนุมที่เลือกใน Google Form

  4. รอประกาศแจ้งผลการลงทะเบียน

ข้อควรระวัง

  • ใช้อีเมลโรงเรียนในการลงทะเบียนเท่านั้น

  • นักเรียน 1 คน ลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น

  • ชุมนุมที่เต็มแล้วจะไม่ปรากฏในตัวเลือกตอนลงทะเบียน