การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน รอบที่ 1 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน
2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
3. เอกสารแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
4. ให้นักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม และติดตั้งลงทะเบียนให้เรียบร้อย
5. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม
6. ขอความร่วมมือนักเรียนแต่งกายใส่ชุดพละ สวมรองเท้าหุ้มส้น
7. ให้นักเรียนเดินทางถึงหน่วยฉีดวัคซีนก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที (ผู้ปกครองสามารถรอด้านนอกอาคารได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6 ลำดับที่ฉีดวัคซีน 1 – 694 ให้นำนักเรียนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้น ถ้าท่านไม่นำนักเรียนมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ถึงลำดับการฉีดวัคซีนในรอบนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนอำเภอพุทธมณฑล จะแจ้งให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบถัดไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดหนังสือราชการ คลิกอ่าน..
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คลิกอ่าน Update 05/10/2564
แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน


แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน Google Map

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
4 ตุลาคม 2564