ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่อง เหล้าและบุหรี่ ด้วยระบบทดสอบทางไกลออนไลน์ (online) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2564

             หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่อง เหล้าและบุหรี่ ด้วยระบบทดสอบทางไกลออนไลน์ (online) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป ของแบบทดสอบหลังเรียน เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางอีเมล สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโดยการ scan จาก QR Code ด้านบน หรือจากลิงค์นี้  https://drive.google.com/drive/folders/1mRmTYQB46VTl0pfmqfljZrvVCAOyDF24