กิจกรรมปฐมบทรายวิชา:โครงการสอน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง: ห้องเรียนปกติ-ระบบ Online

 กำหนดการกิจกรรมปฐมบทรายวิชา:โครงการสอน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง: ห้องเรียนปกติ ระบบ Online

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อแนะนำการปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมปฐมนิเทศ