ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และค่าใช้จ่ายนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓