ประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. สถานที่รายงานตัว : อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสั่งจองและชำระเงินค่าเครื่องแบบชุดพิธีการ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 9 เม.ย. 2564) หรือในวันที่นักเรียนมามอบตัว (25 เม.ย. 2564)