ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1 (เรียงตามเลขประจำตัว)
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 (แยกตามประเภท)
3. นักเรียนต้องจำลำดับที่ในห้องสอบ และเลขประจำผู้เข้าสอบ เพื่อใช้ในการระบายกระดาษคำตอบ
4. ผู้เข้าสอบจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันที่สอบ
5. กรณีที่พบว่าคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และประเภทที่สมัครไว้ ผิด ไม่ถูกต้อง
    ให้นักเรียนแจ้งที่กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องในวันที่เข้าสอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
6.  ตัวอย่างการระบายกระดาษคำตอบ (ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปเท่านั้น)

 เตรียมตัวอย่างไร : วันสอบคัดเลือก