โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์วริน สมานราษฎร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาแบดมินตัน

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวลัญช์ ปินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาเทควันโด

Read More