สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบุญช่วย ทองคุ้ม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง

ตำแหน่งครู

นางสาววีนัสญา สามสังข์

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นายธีรพงศ์ อรนันต์

ครูอัตราจ้าง