สังคมศึกษา

นางสาวปิยพร มาลัยเถาว์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจันทิรา ผลวัฒนะ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิทยา อึ้งบุญชู

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง

ตำแหน่งครู

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางญาติกร มณีวงษ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์

ตำแหน่งครู

นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง

ตำแหน่งครู

นายฐากูร ขานตา

ตำแหน่งครู

นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว

ตำแหน่งครู

นางศิรินาถ สุขแสน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา เซ่งเซี่ยง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวอุมาพร วงษ์การดี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายณรงญ์ฤทษ์ กัลยา

ตำแหน่งครู

พนักงานราชการ

นายกมล การกิจเจริญ

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวี จันทร์เจริญ

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง