ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนี รัตนะ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสมพิศ บัวงาม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชญาดา สุวรรณาลัย

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภารัตน์ คงวัง

ตำแหน่งครู

นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง

ตำแหน่งครู

นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนุชนาฎ ราชบวร

ตำแหน่งครู

นายจรินทร์ ภูกระโทก

ตำแหน่งครู

นายกิตติพร นันต๊ะภาพ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวดลนภา ใจกล้า

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

Ms. Aimeelyn B.Prado

ครูอัตราจ้าง

Miss Lucaihong

ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิติมา ปลายเนตร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ

ครูอัตราจ้าง