บุคลากรกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายศรัณย์ จันทร์แดง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

ตำแหน่งครู

นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี

ตำแหน่งครู

นางสาวทวิณา ไชยยงยศ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายรวิภาส โคมากุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

 282 total views,  1 views today