แนะแนว

นางอิ่มใจ ดีไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางอรินทรา ปริยชานิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวทิชา สิงห์มี

ตำแหน่งครู

ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2562