คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

 ที่ปรึกษา

1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการ
2. นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
5. นายธีระพงศ์ ภุมมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
6. นายชาญชัญ ชาญฤทธิ์ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์
1. นายศรัณย์ จันทร์แดง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
2. นางสาวกัญภร แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษ
– Administrator
– Graphic Designer
– Web Content Moderator


3. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง ครู
4. นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี ครู
– Graphic Designer
– General Administrator


5. นายจิรภัทร  เฮ้งเจริญ       ศิษย์เก่า รุ่น 13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
– Administrator
– Web Programmer & System Administrator
– Web Content Moderator


 ผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานห้องสมุด

งานแนะแนว

งานประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ภายในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) KJN Channel

ขอขอบคุณ ภาพจากทีมงานโสตทัศนศึกษา

 

 546 total views,  1 views today