คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายธีระพงษ์ ภุมมา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน

 559 total views,  1 views today