การงานอาชีพ

นายเอกอุดม ทองเกษม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอุมาวดี วุฒินาม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายยุทธนา จันนา

ตำแหน่งครู

นายธีรเสฎฐ์ ธนปัญญาทิพย์

ตำแหน่งครู

ว่าที่ ร.ต. อรรถพล ฤทธิ์คำรพ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชลธิชา แพทองคำ

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภดา สุทธิผล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง