ปีพ.ศ. 2558

คำสั่งที่ 001/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
คำสั่งที่ 002/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ Pre O-NET และสอบจัดแผนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 003/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 004/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 005/2558 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่สอน และประเมินการปฏิบัติการสอน
คำสั่งที่ 006/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 007/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 008/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 009/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 010/2558
เรื่องมอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คำสั่งที่ 011/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 012/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
คำสั่งที่ 013/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่ “สุขสันต์เริงร่าต้อนรับปี…..ใหม่” ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 014/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งที่ 015/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
คำสั่งที่ 016/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรประจำปี
คำสั่งที่ 017/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 018/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 019/2558
เรื่องการจัดโครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)
คำสั่งที่ 020/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 021/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คำสั่งที่ 022/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเป็นวิทยากร
คำสั่งที่ 023/2558
เรื่องครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 024/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 025/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำนักเรียนช่วยบริการถวายภัตตาหาร แด่พระสังฆาธิการ พระวิทยากรและพระนักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์ภาค 14 ปีที่ 41 ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 026/2558
เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
คำสั่งที่ 027/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรม
คำสั่งที่ 028/2558
เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเป็นพิธีกร
คำสั่งที่ 029/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนำสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 030/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คำสั่งที่ 031/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน
คำสั่งที่ 032/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 033/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามโครงการ ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 034/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยกีฬาต้านยาเสพติด
คำสั่งที่ 035/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 036/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 037/2558 เรื่องมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร : 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58
คำสั่งที่ 038/2558 เรื่องมอบหมายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร : 12-16 ก.พ. 58
คำสั่งที่ 039/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งที่ 040/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ นำนักเรียนช่วยบริการในงานบำเพ็ญกุศล วันครบรอบวันมรณภาพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ปีที่ 4 ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 041/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557 จากสำนักทดสอบมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สทศ.)
คำสั่งที่ 042/2558 เรื่องมอบหมายครูเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 043/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
คำสั่งที่ 044/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2558 ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 045/2558 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการเพื่อประจำในสถานที่เสนอราคาในการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ 046/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 047/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 3 เดือน เพื่อรับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
คำสั่งที่ 048/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในคาบกิจกรรมลูกเสือ-กิจกรรมยุวกาชาด
คำสั่งที่ 049/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การอบรมปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms
คำสั่งที่ 050/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียยนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
คำสั่งที่ 051/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเตรียมการจัดงาน “สองทศวรรษ…แก้วกาญจนา”
คำสั่งที่ 052/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งที่ 053/2558 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
คำสั่งที่ 054/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 055/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คำสั่งที่ 056/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานจัดแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภายใน) เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 057/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 058/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 059/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 060/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เมืองสวย ฟ้าใส” (Big Cleaning Day)
คำสั่งที่ 388/2558 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
คำสั่งที่ 389/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน
คำสั่งที่ 390/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน
คำสั่งที่ 391/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คำสั่งที่ 392/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) : นายวินัย  พึ่งคำ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
คำสั่งที่ 393/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ 394/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมประจำเดือนของอำเภอพุทธมณฑล
คำสั่งที่ 395/2558 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งที่ 395.1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
คำสั่งที่ 396/2558 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสำนักทดสอบกลางของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
คำสั่งที่ 397/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 จากสำนักทดสอบมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สทศ.)
คำสั่งที่ 398/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองหอประชุมพุทธมณฑล ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 399/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ในวันลอยกระทรงประจำปี 2558
คำสั่งที่ 400/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูและครูอัตราจ้างนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 401/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 402/2558 เรื่องแต่งตั้งครูดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่านภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 403/2558 เรื่องแต่งตั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ : Ms.Ellen Theresa Carney
คำสั่งที่ 404/2558 เรื่องแต่งตั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ : Ms.Adam Charles Green
คำสั่งที่ 405/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 จากสำนักทดสอบมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สทศ.) (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 406/2558 เรื่องมอบหมายครูอัตราจ้างนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คำสั่งที่ 407/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คำสั่งที่ 408/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูและพนักงานขับรถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คำสั่งที่ 409/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
คำสั่งที่ 410/2558 เรื่องการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
คำสั่งที่ 411/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตาราสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 412/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนโยบายและแผนงาน
คำสั่งที่ 413/2558 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
คำสั่งที่ 414/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 415/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม
คำสั่งที่ 416/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้ารับประทานโล่ที่ระลึก
คำสั่งที่ 417/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 418/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คำสั่งที่ 419/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คำสั่งที่ 420/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม
คำสั่งที่ 421/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คำสั่งที่ 422/2558 เรื่องมอบหมายผู้บริหารและข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม
คำสั่งที่ 423/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คำสั่งที่ 424/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
คำสั่งที่ 425/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
คำสั่งที่ 426/2558 เรื่องมอบหมายข้าราการครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คำสั่งที่ 427/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คำสั่งที่ 428/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำสั่งที่ 429/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งที่ 430/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
คำสั่งที่ 431/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 432/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเป็นวิทยากร
คำสั่งที่ 433/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมสัมมนา
คำสั่งที่ 434/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2558
คำสั่งที่ 435/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 436/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสอบ Pre-O Net ปีที่ 17 และสอบชิงทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยรังสิต
คำสั่งที่ 437/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจและนิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 438/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูและครูอัตราจ้างนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
คำสั่งที่ 439/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คำสั่งที่ 440/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
คำสั่งที่ 440.1/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งที่ 441/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 442/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน
คำสั่งที่ 443/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
คำสั่งที่ 444/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
คำสั่งที่ 445/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 446/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการ
คำสั่งที่ 446.1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 447/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 448/2558 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ 449/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล : นางบุญนาค พึ่งคำ
คำสั่งที่ 450/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานงานพระราชดำริระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 451/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 452/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 453/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งที่ 454/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูและพนักงานราชการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน : นายธนวรรธน์ สว่างดี,นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี วันที่ 6 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 455/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 456/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : 16 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 457/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูและพนักงานราชการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน : นายธนวรรธน์ สว่างดี,นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี วันที่ 9 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 458/2558 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
คำสั่งที่ 459/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งที่ 460/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย “กาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 16”
คำสั่งที่ 461/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
คำสั่งที่ 462/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุชำรุด โดยวิธีตกลงราคา
คำสั่งที่ 463/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกสอนดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการข้ามถนนหลังเวลาเลิกเรียนประจำปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 464/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 465/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม
คำสั่งที่ 466/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 467/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม
คำสั่งที่ 469/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 470/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 471/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน : เดือนมกราคม 2559
คำสั่งที่ 472/2558 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ : เดือนมกราคม 2559
คำสั่งที่ 473/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2558
คำสั่งที่ 474/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
คำสั่งที่ 475/2558 เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คำสั่งที่ 476/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมอบรม
คำสั่งที่ 477/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนหอพักไปทัศนศึกษา
คำสั่งที่ 478/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 479/2558 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูเข้าร่วมสัมมนา
คำสั่งที่ 480/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *