Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

นักเรียนในโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนในโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยความร่วมมือของโรงเรียนราชินีบูรณะกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการด้านสวัสดิการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธม)


วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจากโรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการด้านสวัสดิการ อาคารสถานที่ และบุคลากร วิชาการ ฯลฯ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙


วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙ ให้เกียรติใช้หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นสถานที่กระทำพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐

เตรียมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการเตรียมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

วันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘


วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดงานวันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘
มาประกาศจุดเริ่มต้นของชีวิตระดับอุดมศึกษา

อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู


วันเสาร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง


วันเสาร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยความร่วมมือ MAHIDOL UNIVERSITY FACULTY OF ICT และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗
และกิจกรรมการอบรมครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

วันที่ ๙ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าค่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบประเมินโครงการค่ายคุณธรรม ม.๒

งานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561

img
กำหนดการ
แผนผังการจัดสถานที่

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
18 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th