สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียน English Program (เพิ่มเติม)

 

img
รับสมัครวันที่ 16-18 มีนาคม 2563
รายละเอียดประกาศรับสมัคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และรายโรงเรียน

           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง ๑๓๐๒ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

img
ประกาศผลสอบ ม.1
ห้องเรียน English Program
ห้องเรียนส่งเสริมฯ วิทย์ - คณิต
ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบ ม.4
แผนการเรียน

1.ส่งเสริมฯ (วิทย์ - คณิต)
2.SMTE (วิทย์-คณิต)
3.เตรียมวิศวะ (วิทย์-คณิต)
4.วิทย์-คณิต (ปกติ)
5.คณิต-อังกฤษ
6.อังกฤษ-ฝรั่งเศส
7.อังกฤษ-เยอรมัน
8.อังกฤษ-จีน
9. 
English Program (คณิต-อังกฤษ)

พิธีทำบุญวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร "คนดีศรีกาญจนา"

 

         วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานทำบุญวันคล้ายวันพระราชทานมงคลนาม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร "คนดีศรีกาญจนา"  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานมงคลนามว่า "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย" ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งร่วมแสดงความภาคภูมิใจต่อเกียรติประวัติอันดีงามของโรงเรียน โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาเอก ณ อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินุธโร)

กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนาฯ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

img

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานและลำดับที่นั่ง

รายชื่อนักเรียนแยกตามประเภท
ประเภทเรียนดีเยี่ยม

ประเภทมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับโรงเรียน
ประเภทจิตอาสาเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
นักเรียนประเภทเรียนดีเด่นให้รับเกียรติบัตรกับครูที่ปรึกษา
ประเภทเรียนดีเด่น
**ยกเลิกการซ้อมวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 

แจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาเอก ประจำปี ๒๕๖๑รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา สอบผ่านธรรมศึกษาเอก ประจำปี ๒๕๖๑

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่กำลังฝึกภาคสนามประจำปี ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

      วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่กำลังฝึกภาคสนามประจำปี ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ ในการบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน ในการบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
       ผู้บริหาร คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ และร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร( เขาชนไก่ ) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๗๕ นาย

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
18 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th