Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เพาะพันธ์ุปัญญา KPN: ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)


วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม


วันอังคารที่ ๒๕ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ

คณะตัวแทนผู้บริหารของ สพม.๑๔ (ระนอง พังงา ภูเก็ต) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานสวัสดิการของโรงเรียน


วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะตัวแทนผู้บริหารของ สพม.๑๔ (ระนอง พังงา ภูเก็ต) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานสวัสดิการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ


วันเสาร์ที่ ๒๒ - วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 จังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE IDOL) ผลปรากฎว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ ลานโปรโมชั่นเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑


วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในการร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเส้นทางสู่อนาคต


วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเส้นทางสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้เหมาะกับศักยาภาพของตนเองและเป็นการประชุมผู้ปกครอง ในเรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองในเรื่องการศึกษาต่อสายอื่น ๆ ที่หลากหลาย ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

img

กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ใบรับรองผลการเรียน สมัครเรียน ม. 1 ( word, pdf )
ใบรับรองผลการเรียน
สมัครเรียน ม. 4 ( word, pdf )
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

img
img
img 
รายการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน

เทศน์มหาชาติมหาอานิสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ๑๓ กัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจาก
คุณแม่จรีพร และคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เป็นประธานงานเทศน์มหาชาติมหาอานิสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ๑๓ กัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจรรโลงสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ขอบความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ คลิก!

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th