Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารปีที่๑,๒ และนักเรียนชั้น ม.๔ สมัครเข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๐
งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารปีที่๑,๒ และนักเรียนชั้น ม.๔
สมัครเข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้เพื่อจัดสวัสดิการในโรงเรียน


วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติจาก โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้นำคณะบริหารและสวัสดิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เพื่อจัดสวัสดิการในโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔


วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

และเลือกกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียนและชั้นเรียน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support

img
รายละเอียดเอกสารรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี ระยอง) ใช้สถานที่เพื่อฟังบรรยาย จากท่านเสน่ห์ ขาวโต และศึกษาดูงาน KPN Group


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี ระยอง)
ใช้สถานที่เพื่อฟังบรรยาย จากท่านเสน่ห์ ขาวโต และศึกษาดูงาน KPN Group

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

img
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

**หมายเหตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ให้ยึดตามห้องเดิม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ 2 อัตรา

img
เอกสารประกาศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

imgimg

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4

img

                 - รายชื่อประเภท ห้องเรียนปกติ
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม