สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มบริหารทั่วไป

img

แจ้งซ่อมอาคารสถานที่

 download
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป

  - แบบฟอร์มบันทึกแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่
  - แบบขอใช้หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 img
นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 
นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
งานอำนวยการสำนักงาน
 
นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์
งานบริหารการเงิน


 

 

 

 


งานเก็บรักษาเงินและ
เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย


 
นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
งานบริหารบัญชี

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น
งานตรวจสอบบัญชี

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
งานสารบรรณ


นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
งานยานพาหนะและ
รถรับ-ส่งนักเรียน

นางกมลชนก ภาคภูมิ
งานธนาคารโรงเรียน


เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางสาววราพร  พุุทธา

นางอรทัย อยู่บัว
 
นางสาวชลดา สังข์เรืองงาม

 
 

 
 

 
   

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


img
นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น
งานแผนงานและประกันคุณภาพ

นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์
งานบุคลากร

นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี
งานสารสนเทศและการประเมิน


นายศักดา ปานรักษา
งานวินัยข้าราชการครู


นางสาวศิริพร เอกอุ
งานอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง


นายธนวรรธน์  สว่างดี
งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครู


นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง

นายศักดา ปานรักษา
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
งานเบญจวิถี


นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด


นางวรรณวิภา  พฤฒิภากร
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์
งานธนาคารความดี


นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย


นายสมเดช พฤฒิภากร
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 

นางสาวศุภดา  สุทธิผล
 

download
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2561

กลุ่มบริหารวิชาการ

        
        suyada
    นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


งานวัดผลประเมินผล

pu

คณะผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร

นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
img นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
1. นางสายพิณ มณีศรี
ช่วงเวลาบริหาร 25 กรกฎาคม 2539 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้นางสายพิณ มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประสานงาน และบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 จึงได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2. นางลัดดา ผลวัฒนะ
ช่วงเวลาบริหาร 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมาย นางลัดดา ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน
3. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์
ช่วงเวลาบริหาร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ประวัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 โดยมีนายบุญชู ฉิมพุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น รักษาราชการแทน
  4. นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล
ช่วงเวลาบริหาร 22 ธันวาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2554
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มอบหมาย นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมี นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน

5. นายนพดล  เด่นดวง
ช่วงเวลาบริหาร 14 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2561
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 
 6. นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ช่วงเวลาบริหาร 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
13 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th