Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

ใบสมัครกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการด้านสวัสดิการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธม)


วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจากโรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการด้านสวัสดิการ อาคารสถานที่ และบุคลากร วิชาการ ฯลฯ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙


วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙ ให้เกียรติใช้หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นสถานที่กระทำพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐

เตรียมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการเตรียมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

วันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘


วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดงานวันเกียรติยศ ลูกแก้วกาญจนา ก้าวสู่ฝั่งฝัน เพื่อให้ลูกแก้วกาญจนา รุ่นที่ ๑๘
มาประกาศจุดเริ่มต้นของชีวิตระดับอุดมศึกษา

อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู


วันเสาร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับครู

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง


วันเสาร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยความร่วมมือ MAHIDOL UNIVERSITY FACULTY OF ICT และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗
และกิจกรรมการอบรมครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

วันที่ ๙ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าค่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบประเมินโครงการค่ายคุณธรรม ม.๒

งานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561

img
กำหนดการ
แผนผังการจัดสถานที่

 

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th