Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอุทยาน ร.๒


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษาที่ วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อชมหนังใหญ่ และอุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงสนับสนุนทั้งสองแห่งไว้ตลอดมา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ก่อนจะย้ายสวนสัตว์ดังกล่าวไปที่อำเภอธัญญบุรี (คลอง ๖) จังหวัดปทุมธานี ในราวประมาณเดือน กันยายน - ตุลาคม

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                      
                    วันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๕  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์, นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมฐานความรู้ภาษาไทย  ศิลปะ  คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและต่อต้านยาเสพติด และได้มอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่ทางโรงเรียน  พร้อมกันนี้งานสวัสดิการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๖,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่านด้วย

การประชุมชี้แจงและหารือข้อราชการคณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สพม.๙


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้เกียรติใช้สถานที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในการประชุมชี้แจงและหารือข้อราชการคณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สพม.๙

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการ


วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

งานอนามัย จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


วันพุธที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
งานอนามัย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้า
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังบรรยายการสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยระบบปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งานแนะแนว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมฟังบรรยายการสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยระบบปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพดล เด่นดวง ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วย

กิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ Science Fighting ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

งานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th