Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ


เอกสารประกอบการรับสมัคร

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

img
ดาวน์โหลดตารางเรียน

การแต่งกายพิธีถวายความอาลัยฯ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙

img

10 ต.ค. 2559 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1

img

รับโล่รางวัลและทุนพัฒนาการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดโครงการ KPN รักการออม มีวินัยทางการเงิน ตามแนวพระราชดำริสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


ครูและนักเรียน[ดร.กมลชนก ภาคภูมิ, นางสาวพรชนัน นาคมานนท์ และนางสาวรัติยาพร ซื่อตรง]
ได้รับโล่รางวัลและทุนพัฒนาการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดโครงการ KPN รักการออม มีวินัยทางการเงิน ตามแนวพระราชดำริสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และธนาคารออมสินได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนพนักงานธนาคารโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๕๙


เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย และเพื่อเพิ่มสีสรรในการเรียนรู้
งานห้องสมุดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้จำนวนนักอ่านในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ - ศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยไซเบอร์


โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยไซเบอร์
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ(๘๔ พรรษา)


เทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมกับวัดไร่ชิง พระอารามหลวงและหน่วยงานภายในบริเวณวัดไร่ขิง
จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ(๘๔ พรรษา)
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

บริษัทยูนิฟ มอบรางวัลดื่มฟรียกห้อง มอบทุนการศึกษารายบุคคล และเงินสมทบกิจกรรมโรงเรียน


บริษัทยูนิฟ มอบรางวัลดื่มฟรียกห้อง มอบทุนการศึกษารายบุคคล และเงินสมทบกิจกรรมโรงเรียน
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

การประกวดอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙


การประกวดอ่านฟังเสียง รอบชิงชนะเลิศ
โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙
นางสาวสุกฤตา กิจเจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ ม.ปลาย ได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
และธนาคารธนชาตมอบเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท