Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

นักเรียนหอพักชาย - หญิง พร้อมคณะครูและผู้บริหาร ร่วมบรรจุอาหารและน้ำดื่มกับศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


นักเรียนหอพักชาย - หญิง พร้อมคณะครูและผู้บริหาร ร่วมบรรจุอาหารและน้ำดื่มกับศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ


เอกสารแนบประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ

ประกาศ กำหนดเวลาการเดินทางกลับของนักเรียน


เอกสารประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โครงงานอาชีพขนมปังเพื่อสุขภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

img

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับประทานขนมปังเพื่อสุขภาพ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อสร้างความสมานฉันท์
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในเช้าของวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พร้อมหน่วยงานราชการทั่วประเทศ
และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอพุทธมณฑล เนื่องจากเป็นองค์กรหนึ่งของอำเภอพุทธมณฑล

 

คณะผู้บริหาร ครุ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง


วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร ครุ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง คืนวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 

การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ ของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าค่ายยุวกาด เพื่อฝึกการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล
และฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระหว่างวันพุธที่ ๙ - พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ เข้าค่ายยุวกาชาด เพื่อฝึกการอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล
และทดสอบวิชาพิเศษ ของยุวกาชาด

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ธนกฤต ธรรมวณิชย์

img

แบบประเมินการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แบบประเมินการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบประเมินการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3