::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

img

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2562

img
DOWNLOAD

หมายเหตุ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงเครื่องก่อน แล้วค่อยสั่งพิมพ์ ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

img

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ห้องเรียน English Program

    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    - ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - ห้องเรียน English Program (คณิต-อังกฤษ)
    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ (วิทย์ - คณิต)
    - ห้อง SMTE (วิทย์ - คณิต)
    - ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดพิธีการ ตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนหญิงที่ผมยาวให้เก็บรวบผมให้เรียบร้อย

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

หมายเหตุ
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยม ในงาน
คนดีศรีกาญจนา 18 มี.ค.62 (ชุดพิธีการ)
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้รับเกียรติบัตรเรียนดีเด่นจากคุณครูที่ปรึกษา  วันที่ 18 มี.ค.62
ยกเว้น ม.3 ให้รับวันที่ 15 มี.ค.62 (ชุดนักเรียน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.๐-๒๔๓๑-๓๗๒๕ ต่อ ๔๔๔
เอกสารแนบประกาศการรับสมัคร

รับสมัครครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม

img
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครครู
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียน
รายละเอียด MOU

 

แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย


แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

img

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทุกประเภท)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องส่งเสริมฯ
                       - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

                         - ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
                         - ภาษาอังกฤษ - เยอรมัน
                         - ภาษาอังกฤษ - จีน
                         - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
                         - ห้องเรียน English Program

หมายเหตุ
      1. นักเรียนที่มีสอบสัมภาษณ์หรือความสามารถพิเศษให้มารายงานตัวเวลา 8.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ตามวัน-เวลาที่ประกาศ
      2. นักเรียนที่ได้โควตาบุตรข้าราชบริพาร ที่มีหมายเหตุในประกาศ ให้มาสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
      3. นักเรียนที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ที่กองอำนวยการในวันที่สมัคร ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด ดังนี้
          3.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
          3.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
          3.3 สำเนาบัตรข้าราชการผู้ปกครอง
          3.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

img

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค) จากเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรม "MBU Challenge Season 4" รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค


          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม "MBU Challenge Season 4" รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้
๑. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค)
        ๑. ด.ญ.ทิพย์ผกา ณ สงขลา    ๒. ด.ญ.มสฤณา สุขขี
๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ได้รับรางวัลชมเชย
       
๑. นายจิตวัฒน์ ตัณฑะตะนัย    ๒. นางสาวปิณฑิรา โพธิ์เงิน
ครูผู้ควบคุมฝึกซ้อม  ๑. นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม   ๒. นายฐากูร ขานตา

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th